مطالعات

در این صفحه سعی می کنم مجموعه مطالعاتم در دوران دکتری را در یک جا جمع کنم.

امیدوارم این تجمیع منابع مطالعاتی برای دوستان دیگری که علاقه مند به موضوع باشند جذاب باشد

  1. ایتن، یوهانس - طرح و شکل  ( کلاس مقدماتی من در باوهاوس) ترجمه پیروز سیار - سروش ۱۳۸۹- فروردین ۹۶ مطالعه شد